رویداد “چالش توسعه سرویس مبتنی بر داده باز” با هدف ارتقای سطح دانش عمومی