راهنمای ثبت نام در “رویداد چالش توسعه سرویس مبتنی بر داده باز” و ارسال اطلاعات