فرم ثبت نام:

به کلیه افراد شرکت کننده گواهی معتبر  و مشترک از سوی بخش ایران IEEE اهدا میشود.

لذا در هنگام درج ایمیل، نام و نام خانوادگی به لاتین، به رعایت حروف بزرگ در ابتدای نام و نام خانوادگی و اطمینان از صحت املای کلمات وارد شده نیز دقت شود .

مثال صحیح:

Alireza Dadvari

مثال اشتباه:

ALIREZA DADVARI

alireza dadvari

aliraza dadvari

Aliraza dadvari

Aliraza Dadvari

لطفا مبلغ تعیین شده را به حساب شماره 833-800-1547943-2بانک سامان شماره شباي IR680560083380001547943002دروجه (آقاي دکتر وحید احمدی و آقای دکتر محمدرضا یوسفی) پرداخت نمایید و فیش واریزی را ارسال نمایید.